Tài nguyên cho nhà phát triển

Tìm bài viết trên blog, tin tức, sự kiện và hỗ trợ trong cộng đồng lập trình song song.

Kết nối với các nhà phát triển và kỹ sư của Intel trong mạng lưới Intel® Software Network (Intel® SN).

Đọc về công nghệ Intel 22nm, bóng bán dẫn 3-D đầu tiên trên thế giới, sẵn sàng sản xuất hàng loạt.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Điện toán 64-bit trên cấu trúc Intel® đòi hỏi một hệ thống máy tính với một bộ xử lý, chipset, BIOS, hệ điều hành, trình điều khiển thiết bị, và các ứng dụng hỗ trợ cấu trúc Intel® 64. Bộ vi xử lý sẽ không hoạt động (bao gồm cả hoạt động 32-bit) nếu không có một BIOS hỗ trợ cấu trúc Intel 64. Hiệu suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm của bạn. Tham vấn với nhà cung cấp hệ thống để biết thêm thông tin.

2

Nội dung của bên thứ ba: Trang web và tài liệu có thể chứa nội dung do người dùng hoặc bên thứ ba gửi; nội dung này sẽ không được Intel đánh giá, chấp thuận hoặc chứng thực, và chỉ được cung cấp để tạo thuận tiện cho khách hàng và người dùng của Intel. Việc liệt kê một hệ thống ở đây sẽ không được hiểu là một sự chứng thực hoặc giới thiệu hệ thống. Đặc biệt Tập đoàn Intel, thông qua việc cung cấp thông tin về các sản phẩm được cung cấp để bán bởi các bên thứ ba, không phải là một đề nghị để bán sản phẩm như vậy. Các hình ảnh sản phẩm cho máy tính để bàn, máy trạm và máy chủ có thể hiển thị một màn hình, màn hình này có thể được bao gồm hoặc có thể không được bao gồm trong giá cho sản phẩm này. Trong mọi trường hợp, Intel sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách thức nào đối với bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba nộp lên hoặc cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào, hoặc bất kỳ dạng thiệt hại nào. Bất kỳ tài liệu nào được tải về hoặc có được thông qua việc sử dụng các tài liệu này được thực hiện theo quyết định của bạn và bạn tự chịu chấp nhận rủi ro, đồng thời bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính của bạn hoặc thiết bị khác bị mất dữ liệu do việc tải bất kỳ tài liệu nào như vậy. Khi sử dụng, bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, bao gồm mọi sự tin tưởng về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc tính hữu dụng của nội dung như thế. Tất cả các bài viết và việc sử dụng trang web hoặc tài liệu phải tuân theo những Điều khoản Sử dụng này cũng như mọi điều khoản của các chương trình hoặc trang web cụ thể khác.