Tài nguyên cho nhà phát triển

Tìm bài viết trên blog, tin tức, sự kiện và hỗ trợ trong cộng đồng lập trình song song.

Kết nối với các nhà phát triển và kỹ sư của Intel trong mạng lưới Intel® Software Network (Intel® SN).

Đọc về công nghệ Intel 22nm, bóng bán dẫn 3-D đầu tiên trên thế giới, sẵn sàng sản xuất hàng loạt.