Giải pháp Intel® Select

Tốc độ thời gian giá trị với các giải pháp phần cứng và phần mềm được tối ưu hóa theo khối lượng công việc đã được chứng nhận ISV, xác nhận OEM và xác minh hiệu suất.