Tiếp cận Kiến trúc Toàn diện: Chuyến tham quan tìm hiểu Những đổi mới

Chào mừng bạn đến với Tiếp cận Kiến trúc Toàn diện

Cùng chúng tôi tham gia một chuyến du lịch tiếp cận toàn diện thế giới kiến trúc máy tính! Loạt bài cao cấp này có các nhà lãnh đạo kỹ thuật cấp cao của Intel là Boyd Phelps, Prakash Iyer, Jim Clarke, Paul Packan và những người khác cùng thảo luận về các kiến trúc và công nghệ quan trọng cũng như cách chúng tác động đến thế giới của chúng ta.

Họ sẽ khám phá các tác động trong lịch sử và tương lai của kiến trúc máy tính — bao gồm Vi kiến trúc lõi CPU, Mảng phần tử logic mà người dùng có thể lập trình được (FPGA), Công nghệ bóng bán dẫn, Điện toán lượng tử và những đổi mới khác — và cách những đổi mới trong tương lai sẽ tiếp tục là trung tâm của thế giới- công nghệ không ngừng thay đổi, góp phần làm cho cuộc sống phong phú hơn.