Hỗ trợ Công nghệ Intel® Deep Link

Xem yêu cầu phần cứng, trò chơi và ứng dụng đã được xác thực cũng như cách bật công nghệ Intel Deep Link.