• <Xem thêm trên Intel.com

Autodesk, Intel on Workstation Digital Prototyping: White Paper

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống