Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Identify Intel® Wireless Adapter, Driver Version in Windows* 7

Demonstrates how to identify the Intel® wireless adapter and driver version number on a machine running Windows* 7 operating system using the Control Panel, accessible from the Start menu.