Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Get 802.11ac Wi-Fi Smart

Intel® Wireless Solutions.

Take 5 Seconds to Tell If Your New PC Has Intel® Wireless-AC

How can you tell if your new PC has Intel® Wireless-AC inside? Take 5 seconds and in 3 simple steps, start streaming high-res Blu-ray* 4K movies, move more data on more devices faster, and save 5 years of wasting time with slower Wi-Fi technology.

Why Intel® Wireless-AC?

Choose Your Wi-Fi for Today and Tomorrow’s Connected Life

Video Liên Quan

Related Materials