Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Which Wireless Adapter Do You Have

Demonstrates how to identify the Intel® wireless adapter and driver version number on a machine running Windows* 8 operating system using the control panel, accessible from the All Apps screen.