• <Xem thêm trên Intel.com

Nền tảng Đáp ứng là Dấu xác nhận tiêu chuẩn của Ultrabook™ Thân thiện với Người dùng