Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Ultrabook™ Delivers Flexible Computing Options for Everyday Use

Ultrabook™, powered by 4th gen Intel® processors, offers flexible computing options, including touch- and voice-enabled apps and long battery life.