Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Typhoon H* Drone Navigates in 3D with Intel® RealSense™ Technology

View your world in a whole new way with the Yuneec Typhoon H* drone with Intel® RealSense™ technology and GPS tracking to navigate and intelligent route around obstacles by scanning the world in 3D.