Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Open Network Platform: Server Reference Design

Learn how software-designed networking solutions based on Intel® Open Network Platforms enable a highly scalable, virtualized infrastructure for increased flexibility, simplified manageability, reduced costs, and new services.