Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Ethernet Switch FM4000: Datasheet

Intel® Ethernet Switch FM4000: Datasheet

Scope
This functional specification is the basis for the datasheet for the Intel® Ethernet Switch FM4000 series devices, providing information on the significantly enhanced feature set over the Intel® Ethernet Switch FM2000 series including, routing, access control lists, congestion management, network scaling, and management. For the rest of this datasheet, "Bali" will signify the Intel® Ethernet Switch FM4000 series devices.

Read the full Intel® Ethernet Switch FM4000 Datasheet.

Video Liên Quan