Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Chinas Anhui Province Uses Intel®-based Storage to Support Digital Hospitals

Intel®-Based Storage Supports Digital Hospitals

The case study looks at how China’s Anhui Province uses Intel®-based storage technology to support digital hospitals. With implementation of a unified national hospital information system (HIS), digital medical records are quickly acquired, stored, transmitted, and processed.

HIS Features
• Supports clinical activities and scientific hospital management by providing timely and accurate data.
• Increases efficiency by improving the management and use of hospital information and breaking down information silos.
• Integrates resources and the collaborative application of information and processes in all links of the medical services chain.
• Supports the extensive and complex software applications used in digital hospitals.
• Optimizes the infrastructure of information systems.

Read the full Intel®-Based Storage Supports Digital Hospitals Case Study.

Video Liên Quan