Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Erasure Code and Intel® Intelligent Storage Acceleration Library

See how the Intel® Intelligent Storage Acceleration Library provides a solution to deploy erasure code with better performance, so that data replication can be done faster with half the space of other methods.