Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® SSD 530 Series Delivers Wicked-Fast Gaming Speed

The souped-up Intel® SSD 530 Series gives gamers a mega-fast advantage over their opponents, with shorter boot-ups, quicker application launches, and high-capacity storage for superior performance speed.