Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Video Animation: Mark Bohr Gets Small: 22nm Explained

Intel's 3-D Tri-Gate transistor, and the ability to manufacture it in high volume, mark a dramatic change in the fundamental structure of the computer chip. Learn more about the history of transistors.