• <Xem thêm trên Intel.com

Intel Announces New 22nm 3D Tri-gate Transistors

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống