• <Xem thêm trên Intel.com

High-k/Metal-Gate Stack and Its MOSFET Characteristics

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống