• <Xem thêm trên Intel.com

High-κ Gate Dielectrics, Metal Gate Electrodes in Silicon and Non-Silicon Logic Nanotechnology

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống