• <Xem thêm trên Intel.com

Advanced Metal Gate/High-K Dielectric Stacks for CMOS Transistors

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống