• <Xem thêm trên Intel.com

The Making of a 22nm Chip