• <Xem thêm trên Intel.com

IPMI Specification, v2.0/1.5, Rev. 6: Addenda/Errata

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Intelligent Platform Management Interface Spec, Addendum, Rev. 6

This document presents cumulative errata and clarifications applying to the Intelligent Platform Management Interface Specification Second Generation Specification, v2.0, revisions 1.0 through 1.1, and Intelligent Platform Management Interface Specification v1.5, revision 1.1. For the IPMI v1.5 Specification, this errata document picks up where the IPMI v1.5 Addenda, Errata, and Clarifications document, revision 5 document left off.

Read the full Intelligent Platform Management Interface Spec, Addendum, Rev. 6.