Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intelligent Platform Management Interface Spec, Addendum, Rev. 6

Intelligent Platform Management Interface Spec, Addendum, Rev. 6

This document presents cumulative errata and clarifications applying to the Intelligent Platform Management Interface Specification Second Generation Specification, v2.0, revisions 1.0 through 1.1, and Intelligent Platform Management Interface Specification v1.5, revision 1.1. For the IPMI v1.5 Specification, this errata docum...ent picks up where the IPMI v1.5 Addenda, Errata, and Clarifications document, revision 5 document left off.

Read the full Intelligent Platform Management Interface Spec, Addendum, Rev. 6.