• <Xem thêm trên Intel.com

IPMI Specification, V2.0, Rev. 1.1: Document

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

IPMI Specification, V2.0, Rev. 5: Document

The document provides the Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Second Generation Specification, V2.0, rev. 1.1, markup for rev. 1 through rev. 5 of the IPMI V2.0/V1.5 errata addendum.

Read the full IPMI Specification, V2.0, Markup for Addendum, Rev. 5, Document.