Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Server Management Controllers, Sensors, and Tools

Server Management Tools Enable Design Differentiation

The PowerPoint presentation by Intel’s Tom Slaight describes how new initiatives, specifications, and server management tools, controllers, and sensors enable competitive server management features and design differentiation and reduce system cost.

Read the full Server Management Tools Enable Design Differentiation Presentation.