Grocery Scanner TMI

Bạn sẽ không cung cấp thông tin này trong đời thực. Đừng làm như vậy trên mạng. Đừng tiếp tục để lộ thông tin quá nhiều. #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.