• <Xem thêm trên Intel.com

Đừng tiếp tục để lộ quá nhiều thông tin: Kiểm tra Điều khoản Ứng dụng

Trước khi gia nhập nhóm, hãy kiểm tra các điều khoản của ứng dụng. Đừng tiếp tục để lộ quá nhiều thông tin: #cóphảilà bạn đang để lộ thông tin quá nhiều.