• <Xem thêm trên Intel.com

Coca-Cola Overcomes Digital Signage Hurdles

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống