Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Retail Client Manager Video Tutorial: Tickers

Tutorial describes the Intel® Retail Client Manager ticker feature for dynamic RSS feeds and static text, showing how to create and configure tickers as a campaign zone and as display entities.