• <Xem thêm trên Intel.com

Interactive Media Wall Brings Ultrabook™ to Life

Media wall engages customers, encourages purchases and promotes brand optimization.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống