Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

In-Store Virtual Display is Ideal for Limited Retail Space

A life-size virtual display for selling large items, such as appliances and furniture, saves retail space and reduces on-site inventory.