• <Xem thêm trên Intel.com

Intelligent Converged Retailing Solution

Delivering a consistent customer experience across retail channels.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống