Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Video: Anonymous Video Analytics in Digital Signage

Discover how anonymous video analytics technology is being used in the retail industry to adapt digital signage advertising content real time based on the demographics of the viewer.