Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Solution Brief Embedded Intel® Architecture Processors Intel® Audience Impression Metric Suite (Intel® AIM Suite) Embedded Computing

Intel® AIM Suite software and its anonymous face-detection algorithms allow digital signage networks to monitor and modify advertising content to meet target objectives and increase ROI.