Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® AMT Supports Digital Signage for Small Business

Embedded host-based configuration on Intel® AMT aids deployment of digital signage for small- to medium-sized business with minimal IT infrastructure.