Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Xeon’ Processor with 512 KB L2 Cache and Intel® E7500 Chipset Platform Design Guide

Video Liên Quan