• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor Voltage Regulator Down: Design Guidelines

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống