Tài nguyên kỹ thuật cho bộ xử lý Intel® Core®

Cuộn xuống để có tài nguyên kỹ thuật, bao gồm bảng dữ liệu, tóm tắt sản phẩm, thông số kỹ thuật, hướng dẫn về nhiệt, và nhiều thứ khác, được sắp xếp theo dòng bộ xử lý Intel® Xeon®. Hoặc xem danh sách đầy đủ của tất cả tài liệu kỹ thuật của bộ xử lý Intel Xeon mà sẵn có.

Dòng sản phẩm Intel® Xeon®

Huy hiệu Xeon Phi

Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7

Tóm tắt sản phẩm >

Những tài liệu này áp dụng cho:

Dòng bộ xử lý Intel Xeon E5-4600/2600/1600

Những tài liệu này áp dụng cho:

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® 5600

Những tài liệu này áp dụng cho:

Dòng bộ xử lý Intel Xeon 5500

Bảng dữ liệu, tập 1 Bảng dữ liệu, tập 1 Bảng dữ liệu, tập 1
Bảng dữ liệu, tập 2 Bảng dữ liệu, tập 2 Bảng dữ liệu, tập 2
Cập nhật thông số kỹ thuật Tóm lược sản phẩm Tóm lược sản phẩm
Hướng dẫn về nhiệt    
Mô hình BSDL    
Các mô hình cơ khí    
Mô hình nhiệt    
Hướng dẫn theo dõi hiệu năng ngoài lõi của dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E5-2600    

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3