Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon®

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® D

  Những tài liệu này áp dụng cho: Tài liệu
Các tài liệu liên quan
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-1500 Tóm lược sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon D-1500  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Bảng dữ liệu, tập 3
    Bảng dữ liệu, tập 4
    Hướng dẫn về nhiệt
    Cập nhật Thông số kỹ thuật
    Mô hình ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL)
    PCH tích hợp - Mô hình ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL)
    Theo dõi hiệu năng ngoài lõi của dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-1500

Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™

  Những tài liệu này áp dụng cho bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Các tài liệu liên quan
  Tóm lược sản phẩm
Các mẫu kiểu hình thức
  Nhiều mẫu kiểu hình thức
  Các mẫu kiểu hình thức của PCI Express*
Hướng dẫn
  Hướng dẫn an toàn và tuân thủ
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm
  Hướng dẫn dành cho nhà phát triển phần mềm
Tài liệu kỹ thuật  
  Thanh ghi
  Bảng dữ liệu
  Cập nhật thông số kỹ thuật

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7

  Những tài liệu này áp dụng cho: Tài liệu
Các tài liệu liên quan
  Bộ xử lý Intel® Xeon® E7 v3 Tóm lược sản phẩm
  Bộ xử lý Intel Xeon E7 v2 Tóm lược sản phẩm
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng E7-8800/4800/2800 Tóm lược sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
  Bộ xử lý Intel Xeon E7 v3  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL)
    Tóm lược giải pháp
  Bộ xử lý Intel Xeon E7 v2  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL)
    Tài liệu tham khảo về việc theo dõi hiệu năng ngoài lõi của dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E5 v2 và E7 v2
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng E7-8800/4800/2800  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Mô hình BSDL
    Theo dõi hiệu năng ngoài lõi của dòng bộ xử lý Intel Xeon E7
  Dòng bộ xử lý Intel Xeon 7500  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Mô hình BSDL
    Các mô hình cơ khí
    Hướng dẫn lập trình đơn vị theo dõi hiệu năng vi cấu trúc của Intel® với tên mã Nehalem
    Mô hình nhiệt

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5

  Những tài liệu này áp dụng cho: Tài liệu
Các tài liệu liên quan
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4 Tóm lược sản phẩm
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E5-4600 v2   Tóm lược sản phẩm
  Bộ xử lý Intel Xeon Báo cáo chi tiết về phạm vi co giãn khoá trên trên bộ vi xử lý Intel Xeon
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng 5600 Tóm lược sản phẩm
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng 5500 Tóm lược sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
  Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật (sắp ra mắt)
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL)
  Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600/1600 v3  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình ngôn ngữ mô tả quét biên (BSDL)
    Hiệu năng ngoài lõi của bộ xử lý Intel Xeon E5 v3: thủ công
  Bộ xử lý Intel Xeon E5-2400 v3  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình BSDL
  Bộ xử lý Intel Xeon E5-2400 v2
 
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Mô hình BSDL
    Hiệu năng ngoài lõi của bộ xử lý Intel Xeon E5-2600 v2: thủ công
  Bộ xử lý Intel Xeon E5-2400 v1  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình BSDL
    Các mô hình cơ khí
    Mô hình nhiệt
    Hướng dẫn theo dõi hiệu năng ngoài lõi của dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E5-2600
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng E5-4600/2600/1600  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
    Hướng dẫn về nhiệt
    Mô hình BSDL
    Các mô hình cơ khí
    Mô hình nhiệt
    Hướng dẫn theo dõi hiệu năng ngoài lõi của dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E5-2600
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng 5600  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
  Bộ xử lý Intel Xeon dòng 5500  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

  Những tài liệu này áp dụng cho: Tài liệu
Các tài liệu liên quan
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v5   Tóm lược sản phẩm
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v4 Tóm lược sản phẩm
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v3 Tóm lược sản phẩm
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E3-1200 v2 Tóm lược sản phẩm
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E3-1200 Tóm lược sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v5  
   

Bảng dữ liệu, tập 1

   

Bảng dữ liệu, tập 2

   

Cập nhật thông số kỹ thuật

  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v4  
    Bảng dữ liệu, tập 1
    Bảng dữ liệu, tập 2
    Cập nhật thông số kỹ thuật
  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v3  
   

Bảng dữ liệu, tập 1

   

Bảng dữ liệu, tập 2

   

Cập nhật thông số kỹ thuật

  Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E3-1200 v2  
   

Bảng dữ liệu, tập 1

   

Bảng dữ liệu, tập 2

   

Cập nhật thông số kỹ thuật

   

Hướng dẫn nhiệt/cơ khí

  Bộ xử lý Intel Xeon E3-1200  
   

Bảng dữ liệu, tập 1

   

Bảng dữ liệu, tập 2

    Cập nhật thông số kỹ thuật
   

Hướng dẫn nhiệt/cơ khí