Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor Family

Intel® Xeon® Processor D Family

  These documents apply to: Documents
Related Materials
  Intel® Xeon® processor D-1500 product family Product brief
Technical Documents
  Intel® Xeon® processor D-1500 product family  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Datasheet, volume 3
    Datasheet, volume 4
    Thermal guide
    Specification Update
    Boundary scan description language (BSDL) model
    Integrated PCH - Boundary scan description language (BSDL) model
    Intel® Xeon® processor D-1500 product family uncore performance monitoring

Intel® Xeon Phi™ Product Family

  These documents apply to: Documents
Related Materials
  Intel® Xeon Phi™ processors Product brief
  Intel® Xeon Phi™ coprocessors Product brief
Form Factor Models
  Intel® Xeon Phi™ coprocessors  
    Dense form factor models
    PCI Express* form factor models
Guides
  Intel® Xeon Phi™ coprocessors  
    Safety and compliance guide
    Software user's guide
    Software developer's guide
Technical Documents
  Intel® Xeon Phi™ processors  
    Datasheet, Volume 1
    Datasheet, Volume 2
    Design guide
    Specification update
  Intel® Xeon Phi™ coprocessors  
    Registers
    Datasheet
    Specification update

Intel® Xeon® Processor E7 Family

  These documents apply to: Documents
Related Materials
  Intel® Xeon® processor E7 v4 Product brief
  Intel® Xeon® processor E7 v3 Product brief
  Intel® Xeon® processor E7 v2 Product brief
Technical Documents
  Intel® Xeon® processor E7 v4  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    Thermal guide
    Boundary scan description language (BSDL) model
  Intel® Xeon® processor E7 v3  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    Thermal guide
    Boundary scan description language (BSDL) model
    Solution brief
  Intel® Xeon® processor E7 v2  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    Thermal guide
    Boundary scan description language (BSDL) model
    Intel® Xeon® processor E5 v2 and E7 v2 product families uncore performance monitoring reference manual
  Intel® Xeon® processor E7-8800/4800/2800 families  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    BSDL model
    Intel® Xeon® processor E7 family uncore performance monitoring
  Intel® Xeon® Processor 7500 Series  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    BSDL model
    Mechanical models
    Intel® microarchitecture code name Nehalem performance monitoring unit programming guide
    Thermal models

Intel® Xeon® Processor E5 Family

  These documents apply to: Documents
Related Materials
  Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family Product brief
  Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family Product brief
  Intel® Xeon® processor E5-4600 v2 product family   Product brief
  Intel® Xeon® processors Lock scaling on Intel Xeon processor white paper
  Intel® Xeon® processor 5600 series Product brief
  Intel® Xeon® processor 5500 series Product brief
Technical Documents
  Intel® Xeon® processor E5-4600/2600/1600 v4  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification Update
    Thermal guide
    Boundary scan description language (BSDL) model
  Intel® Xeon® processor E5-2600/1600 v3  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    Thermal guide
    Boundary scan description language (BSDL) model
    Intel® Xeon® processor E5 v3 uncore performance: Manual
  Intel® Xeon® processor E5-2400 v3  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Thermal guide
    BSDL model
  Intel® Xeon® processor E5-2400 v2
 
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    BSDL model
    Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 uncore performance: Manual
  Intel® Xeon® processor E5-2400 v1  
    Datasheet, volume 1
    Thermal guide
    BSDL model
    Mechanical models
    Thermal models
    Intel® Xeon® processor E5-2600 product family uncore performance monitoring guide
  Intel® Xeon® processor E5-4600/2600/1600 families  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
    Thermal guide
    BSDL model
    Mechanical models
    Thermal models
    Intel® Xeon® processor E5-2600 product family uncore performance monitoring guide
  Intel® Xeon® processor 5600 series  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
  Intel® Xeon® processor 5500 series  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2

Intel® Xeon® Processor E3 Family

  These documents apply to: Documents
Related Materials
  Intel® Xeon® processor E3-1500 v5 product family Product brief
  Intel® Xeon® processor E3-1200 v5 product family   Product brief
  Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 product family Product brief
  Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family Product brief
Technical Documents
  Intel® Xeon® processor E3-1500 v5 product family  
    Datasheet, volume 1
    Specification update
  Intel® Xeon® processor E3-1200 v5 product family  
   

Datasheet, volume 1

   

Datasheet, volume 2

   

Specification update

  Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 product family  
    Datasheet, volume 1
    Datasheet, volume 2
    Specification update
  Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 product family  
   

Datasheet, volume 1

   

Datasheet, volume 2

   

Specification update