Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Update: Intel® Xeon Phi™ Coprocessor

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor: Specification Update

The document provides a compilation of device and documentation errata, and specification clarifications and changes for the Intel® Xeon Phi™ coprocessor. It updates specification covered in the product datasheet, developer’s guide, and reference manual.

The document includes the problem, implication, workaround, and status of 38 err...ata.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Specification Update.

Video Liên Quan