Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Guide: Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools: User Guide

The document describes Intel® Xeon Phi™ coprocessor software configuration tools, including check utility (miccheck), flash (micflash), information (micinfo), and RAS daemon (micrasd). The document provides general and detailed usage for each tool.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Software Tools User Guide.

Video Liên Quan