Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Xeon Phi Safety and Compliance Information

• Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance: Guide

The document describes Intel® Xeon Phi™ coprocessor safety and compliance standards for host system installation. It includes warnings for system grounding, cooling requirements, thermal and mechanical injuries, electrostatic discharge, and electromagnetic interference. For more information on device installation and operation, ref...er to the product datasheet.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Safety and Compliance Guide.

Video Liên Quan