• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor: Datasheet

Provides documentation for the Intel® Xeon Phi™ coprocessor, including an architecture overview, board schematic, thermal and mechanical specifications, and pin descriptions.

Read the full Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Datasheet.