Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor E7 v2 2800/4800/8800 Product Family Datasheet - Volume Two

Intel® Xeon® E7-2800, E7-4800, E7-8800 v2 Datasheet, Vol. 2

Introduction
The Intel® Xeon® processor E7-2800/4800/8800 v2 product family processors are the next generation of 64-bit, multi-core enterprise processors built on 22-nanometer process technology. The Intel Xeon processor E7-2800/4800/8800 v2 product family implements multiple multi-threaded (two threads) cores based upon the In...tel Xeon processor E7-2800/4800/8800 v2 product family core design. A large, up to 37.5 MB, last-level cache (LLC) has been implemented to be shared across all active cores. The Intel Xeon processor E7-2800/4800/8800 v2 product family supports two on-chip memory controllers. It is designed primarily for glueless four- or eight-socket multiprocessor systems, and features three Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) and four Intel® Scalable Memory Interconnect (Intel® SMI) channels.

The Intel Xeon E7-2800/4800/8800 v2 product family-based platform supports four fully-connected Intel Xeon processor E7-2800/4800/8800 v2 product family sockets, where each Intel Xeon processor E7-2800/4800/8800 v2 product family uses three Intel QuickPath Interconnects to connect to the other sockets, and can connect to the platform controller hub (PCH) via the x4 DMI Gen 2 channel.

Read the full Intel® Xeon® E7-2800, E7-4800, E7-8800 v2 Datasheet, Vol. 2.

Video Liên Quan