Intel® Xeon® Processor E7-8800/4800/2800: Datasheet, Vol. 1

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống