Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Data Center Server Meets IT Demands

Optimized for today’s data center server and tomorrow’s cloud, the versatile Intel® Xeon® processor E5-2600 product family meets IT challenges like scalability and responsiveness with less latency, more I/O performance, and greater efficiency.