Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor E3-1200 v2 Product Family - Volume 2,Desktop

Intel® Xeon® Processor E3-1200 v2 Product Family: Datasheet, Vol. 2

This is volume 2 of the datasheet for the following products:
• Intel® Xeon® processor E3-1200 v2 product family.

The processor contains one or more PCI devices within a single physical component. The configuration registers for these devices are mapped as devices residing on the PCI Bus assigned for the processor socket. This document describes the configuration space registers or device-specific control and status registers (CSRs) only. This document does not include Model Specific Registers (MSRs).

Read the full Intel® Xeon® Processor E3-1200 v2 Product Family: Datasheet, Vol. 2: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-e3-1200v2-vol-2-datasheet.html

Video Liên Quan