• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor L3406 Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống