• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor 7500 Series: Thermal/Mechanical Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống