• <Xem thêm trên Intel.com

Dual-Core Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống