• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor 5600 Series Datasheet Volume 1

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống